Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Sections

BREXIT: focus op de rechten van Britse burgers

Naar aanleiding van de Brexit geeft Vreemdelingenzaken informatie over de verblijfs- en toegangsrechten van Britten die in België wonen.

English version below

De Brexit en uw verblijfsrecht.

Het Verenigd Koninkrijk deelde op 29 maart 2017 haar beslissing mee om de Europese Unie te verlaten en zal bijgevolg vanaf 30 maart 2019 geen deel meer uitmaken van de Europese Unie. Deze beslissing zal niet enkel een belangrijke impact hebben op de Unieburgers die nu in het Verenigd Koninkrijk verblijven, maar ook op de Britten die in een EU-lidstaat verblijven. De bedoeling van het terugtrekkingsakkoord is om zoveel mogelijk de verworven rechten van de Britten en hun familieleden die reeds in België verblijven te vrijwaren.

 

De onderhandelingen tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie over de voorwaarden van de terugtrekking lopen nog volop. Een voorlopige versie van het terugtrekkingsakkoord werd door de Europese Commissie gepubliceerd in november 2018. Over belangrijke thema’s zijn er reeds deelakkoorden gesloten. Toch is het belangrijk er op te wijzen dat zolang het volledige akkoord niet werd gevalideerd, de Dienst Vreemdelingenzaken geen garanties kan bieden omtrent de rechten en plichten van de burgers. De informatie die volgt is dan ook slechts voorlopige informatie, die naar aanleiding van de onderhandelingen nog kan wijzigen. Om deze reden kan de Dienst Vreemdelingenzaken op dit moment ook nog niet ingaan op vragen rond individuele dossiers.

 

In de transitiefase van 30 maart 2019 tot 31 december 2020 verandert er voor de Britse burgers zo goed als niets. Britten behouden tijdens deze periode hun recht van vrij verkeer en verblijf, maar moeten bij grenscontroles wel steeds hun reisdocument kunnen voorleggen.

 

Britten en hun familieleden die voor 1 januari 2021 in België gebruik hebben gemaakt van het regime van vrij verkeer van personen zullen een nieuwe verblijfskaart nodig hebben. Deze personen zullen in de loop van de transitiefase worden geïdentificeerd op basis van de gegevens in het Rijksregister. Zij zullen via een gepersonaliseerde brief worden aangeschreven met de vraag om zich aan te melden bij de gemeentelijke dienst van hun verblijfplaats om een nieuwe verblijfstitel met een verwijzing naar de Brexit aan te vragen, om hun rechten die hen door het terugtrekkingsakkoord worden toegekend te garanderen. Hun rechten als werknemer of zelfstandige zullen aan deze verblijfstitel worden gekoppeld. Iedereen moet zich aangemeld hebben tegen midden 2021.

 

Indien zij aan bepaalde voorwaarden voldoen kunnen familieleden die zich voor 1 januari 2021 bij de begunstigde van het terugtrekkingsakkoord nog niet hadden gevoegd, dit nog steeds doen volgens de oude regels.

 

Verder zullen nog twee andere groepen volgens het terugtrekkingsakkoord op het oude regime kunnen steunen, met name Britse grensarbeiders die voor 1 januari 2021 in de Europese Unie verbleven en Britten die voor deze datum reeds een medische behandeling in de Europese Unie hadden gepland. Britten die voor 1 januari 2021 geen gebruik hadden gemaakt van het regime van vrij verkeer van personen of dit niet kunnen bewijzen worden vanaf die datum beschouwd als derdelanders. De toegangs- en verblijfsrechten van deze personen maken deel uit van de onderhandelingen tussen het VK en de EU vanaf 30 maart 2019.

 

 

The Brexit and Your Right of Residence

On 29 March 2017, the United Kingdom announced its decision to leave the European Union and will therefore no longer be part of the European Union as of 30 March 2019. This decision will have a significant impact not only on the European Union citizens currently residing in the United Kingdom, but also on British citizens residing in a European Union Member State.  The purpose of the Withdrawal Agreement is to safeguard as much as possible the acquired rights of the British citizens and their family members already residing in Belgium.

 

The negotiations between the United Kingdom and the European Union on the conditions of withdrawal are still ongoing.  A provisional draft of the Withdrawal Agreement was published by the European Commission in November 2018.  Partial agreements have already been concluded on important topics.  Nonetheless, it is important to point out that as long as the full agreement has not been reached, the Immigration Office cannot guarantee the rights and obligations of the citizens. The following information is therefore provisional and may be modified as a result of the ongoing negotiations. For this reason, the Immigration Office is not yet able to answer questions about individual files.

 

In the transition phase, from 30 March 2019 to 31 December 2020, British citizens will see virtually no change. Throughout this period, the British citizens will retain their right of free movement and residence, but must always be able to present their travel documents in case of border control.

 

British citizens and their family members who have exercised their right of free movement of people in Belgium before 1 January 2021 will need a new residence card.  During the transition phase, these persons will be identified on the basis of the data from the National Register. They will be sent a personalised letter asking them to go to the municipal administration of their place of residence to obtain a new residence permit referring to the Brexit, in order to guarantee the rights granted to them by the Withdrawal Agreement. Their rights as employee or self-employed people will be linked to this residence permit. Everyone has to be enrolled by mid-2021.

 

If they meet certain conditions, family members who had not joined the beneficiary of the Withdrawal Agreement before 1 January 2021 can still do so under the old rules.

 

The Withdrawal Agreement will also allow two other groups to benefit from the old regime, namely British frontier workers residing in the European Union before 1 January 2021 and British nationals who had already planned medical treatment in the European Union before that date. British citizens who will not have exercised their right of free movement of people before 1 January 2021 or who cannot prove they used it, will be considered as third country nationals from that date onwards. The rights of entry and residence of these persons are part of the negotiations between the United Kingdom and the European Union starting on 30 March 2019.

Document acties

Vorige maand september 2019 Volgende maand

september
MaDiWoDoVrZaZo
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30

Leven te Etterbeek - Officieel gemeentelijk maandblad

test