Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Sections

Premies in Etterbeek

Om de inwoners een financieel duwtje in de rug te geven op verschillende domeinen en om enkele interessante initiatieven te steunen, geeft de gemeente verschillende premies.

De premieaanvragen kunnen online ingediend worden of aan de hand van een formulier dat je moet downloaden en vervolgens terugsturen via e-mail naar primes-premies@etterbeek.be of per post naar Gemeentebestuur van Etterbeek, Premiebeheer – Oudergemlaan 113-115 – 1040 Etterbeek.

Deze premie wordt toegekend als aanvulling op de gewestelijke premie voor de verfraaiing van gevels. Het bedrag van de gemeentelijke premie bedraagt 50% van het bedrag van de gewestelijke premie met een gecumuleerd maximumbedrag van 90% van de kostprijs van de werkzaamheden die aanvaard werden door het Gewest. Opgelet: de gemeentelijke premie kan pas aangevraagd worden na ontvangst van de gewestelijke premie.

Termijn: de aanvraag moet ingediend worden uiterlijk een jaar nadat de gewestelijke premie uitbetaald werd aan de aanvrager.

Infos: dienst Ruimtelijke Ordening: 02 627 27 66

Nuttige links: Premies voor de renovatie van het woonmilieu en de verfraaiing van gevels die toegekend worden door de dienst Huisvesting van het Gewest 

Deze premie is bedoeld om het beschikbare woningaanbod op het grondgebied van Etterbeek uit te breiden. Ze wil de eigenaars van bestaande gebouwen waarvan de benedenverdieping wordt ingenomen door een handelszaak die een etalage heeft langs de openbare weg helpen om een aparte toegang in te richten voor de bestaande woning(en) of de woning(en) die in aanbouw zijn boven de handelszaak. Deze premie is cumuleerbaar met andere premies. Het premiebedrag (400 euro per m2 verbouwde handelsoppervlakte) dekt 90% van de totale kostprijs van de uitgevoerde werkzaamheden met een maximum van 5.000 euro.

De premie wordt in twee keer aangevraagd: eerst dien je het formulier voor de werkzaamheden in en vervolgens de documenten die noodzakelijk zijn om de premie te kunnen ontvangen, met name:

 • een kopie van de facturen van de uitgevoerde werkzaamheden;
 • de eventuele gevraagde gelijkvormigheidsattesten.

In ruil voor die premie verbindt de aanvrager zich ertoe om:

 • alles in het werk te stellen om de woning(en) te betrekken of te verhuren en in geval van verkoop van het gebouw deze verbintenis te laten opnemen in de akte;
 • het huurcontract te laten registreren bij de federale administratie.

Termijn: De aanvraag moet ingediend worden na het verkrijgen van de stedenbouwkundige vergunning en uiterlijk de dag voor het begin van de werkzaamheden (die datum moet verplicht meegedeeld worden aan de dienst Ruimtelijke Ordening)

Infos: dienst Ruimtelijke Ordening: 02 627 27 62

De premie wordt toegekend aan senioren of personen met beperkte mobiliteit met als doel om het dagelijkse leven in hun woning te vergemakkelijken en hun zelfstandigheid te behouden.

Als je van de premie wilt genieten, moet je gedomicilieerd zijn in de gemeente en eigenaar, huurder, bewoner of vruchtgebruiker zijn van de aan te passen woning. Je moet met andere worden in de woning wonen. Andere belangrijke voorwaarden: senior zijn (ouder dan 65 jaar op de dag waarop je de aanvraag indient) en/of een invaliditeitserkenning hebben van meer dan 66% van de federale overheidsdienst – Directie-Generaal Personen met een handicap, erkend zijn als invalide door het ziekenfonds, toegelaten zijn tot de gewestelijke dienst PHARE of in het bezit zijn van een medisch attest van de huisarts waarin de moeilijkheden van de persoon worden aangetoond en de noodzaak om de woning aan te passen.

Opgelet: erkend zijn als invalide door het ziekenfonds, toegelaten zijn tot de gewestelijke dienst PHARE of in het bezit zijn van een medisch attest van de huisarts waarin de moeilijkheden van de persoon worden aangetoond en de noodzaak om de woning aan te passen.

Het premiebedrag bedraagt 50% van het geïnvesteerde bedrag (inclusief btw, aankoopprijs en installatie inbegrepen) met een maximum van 1.500 euro.

Voor begunstigden van de verhoogde tegemoetkoming bedraagt tet premiebedrag 70% van het geïnvesteerde bedrag (inclusief btw, aankoopprijs en installatie inbegrepen) met een maximum van 1500 euro.

Bijzonder: een voorafgaande afspraak met de dienst Contact Plus is noodzakelijk om de uit te voeren werkzaamheden te evalueren en te controleren of ze in overeenstemming zijn met de veiligheidsnormen die van kracht zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het premieaanvraagdossier wordt aangevuld tijdens het bezoek aan de woning.

Termijn: de aanvrager moet de werkzaamheden uitvoeren binnen een periode van een jaar nadat hij de goedkeuring van het college heeft gekregen

Infos: dienst Contact Plus: 02 627 27 37

Alle gebouwen met woningen die op het grondgebied van Etterbeek gelegen zijn kunnen deze premies genieten. De premies worden echter enkel toegekend als vooraf de gewestelijke premies verkregen werden voor dezelfde werkzaamheden.

De energiepremies worden toegekend bij de uitvoering van werkzaamheden om je verbruik te verminderen (isolatie van dak, muren en vloer en/of plaatsing van een verwarmingsketel) of wanneer je een energieaudit van je woning laat uitvoeren.

Het bedrag van de premie bedraagt 10% van de gewestelijke premie wanneer je je dak, muren en/of vloer laat isoleren, 20% van de gewestelijke premie wanneer je een verwarmingsketel laat installeren en 50% van de gewestelijke premie als je een energieaudit laat uitvoeren. De premies kunnen gecumuleerd worden met een maximumbedrag van 400 euro per woning.

Werken 2018-2019

Termijn: voor werkzaamheden die gefactureerd werden tussen 1 januari 2018 en 31 december 2019 moeten de aanvragen ten laatste vier maanden na de datum van ontvangst van de officiële toekenningsbrief van het Gewest (Brussel Leefmilieu)

 

Werken 2020-2021

Termijn: voor werkzaamheden die gefactureerd werden tussen 1 januari 2020 en 31 december 2021 moeten de aanvragen ten laatste vier maanden na de datum van ontvangst van de officiële toekenningsbrief van het Gewest (Brussel Leefmilieu) ingediend worden en dat uiterlijk op 30 juni 2022.

 

Infos: Woonloket: 02 627 23 54
Habitat et Rénovation vzw (technische inlichtingen en/of administratieve ondersteuning bij het opstellen van je dossier)

Nuttige links: Steun van het Gewest op het vlak van energie 

De maatregel is bedoeld om gezinnen aan te moedigen om zich in de gemeente te vestigen en om jonge gezinnen te helpen met de aankoop van een woning. De premie is geldig voor alle onroerende goederen die gekocht of gebouwd worden in Etterbeek tussen 1 januari 2020 en 31 december 2025. Ze is geldig gedurende een periode van maximaal vijf jaar en biedt de mogelijkheid om 50% van de bedragen die door de gemeente geheven worden terug te krijgen.

Eigenaars die ook in de woning wonen kunnen aan de gemeente een terugbetaling van 50% van de gemeentelijke opcentiemen vragen die geheven worden in het kader van de berekening van hun onroerende voorheffing en dat tijdens de eerste vijf jaar.

Om de terugbetaling te kunnen genieten, moeten de aanvragers:

 1. Een belastbaar inkomen hebben van minder dan 62.000 euro (wordt in januari van elk jaar geïndexeerd), vermeerderd met 2.500 euro per persoon die ten laste is van het gezin;
 2. In de desbetreffende woning wonen tijden het jaar (de jaren) waarvoor de terugbetaling wordt aangevraagd;
 3. Bewijzen dat zij geen enkel ander eigendom bezitten waarvan het kadastraal inkomen hoger is dan 745 euro.

Termijn: de aanvraag moet ingediend worden binnen vijf maanden volgend op de datum van het eerste aanslagbiljet betreffende de onroerende voorheffing voor het aanslagjaar dat volgt op de aankoop of het einde van de bouw van de woning. Dit zou dan elk jaar tijdens de referentieperiode opnieuw kunnen worden ingevoerd.

Infos: dienst Financiën 02 627 25 05

Voor woningen aangekocht of gebouwd tussen 1 januari 2019 en 31 december 2019

Reglement  Premie 

Voor woningen aangekocht of gebouwd tussen 1 januari 2020 en 31 december 2025

Reglement  Premie 

De premie werd in het leven geroepen in de strijd tegen de woningcrisis in Brussel, die vooral gezinnen met een bescheiden inkomen treft door de stijging van de huurprijzen. Het is de bedoeling om eigenaars van woningen op het grondgebied van de gemeente aan te moedigen om het beheer van die woning toe te vertrouwen aan een sociaal verhuurkantoor (SVK) dat in Etterbeek gevestigd is. De premie kan aangevraagd worden in het kader van een beheer- of huurcontract dat voor een periode van minstens negen jaar gesloten worden met een SVK uit Etterbeek vanaf 1 september 2017. De bedragen variëren in functie van de capaciteit van de woning en worden jaarlijks uitbetaald: 300 euro voor een studio, 350 euro voor een woning met een slaapkamer, 500 euro voor een woning met twee slaapkamers en 1.200 euro voor woningen met drie slaapkamers of meer.

Infos: Woonloket: 02 627 23 54

Elke inwoner die zijn woning met behulp van technopreventief materiaal (gepantserde deuren, versterkte sloten, enz.) wil beveiligen tegen diefstal kan deze premie aanvragen. Ze bedraagt 25% van de kosten voor de aankoop en/of de installatie van het systeem met een maximum van 250 euro per woning of 500 euro voor appartementsgebouwen.

Belangrijke voorwaarden voor de toekenning van de premie:

 • De aanvrager moet een uittreksel uit het bevolkingsregister voorleggen dat aantoont dat de eigenaar of de bewoner gedomicilieerd is in het gebouw waarvoor de premie wordt aangevraagd.
 • Alle toegangen tot de woning moeten op dezelfde manier en met dezelfde voorziening beveiligd worden.
 • De maatregelen die in aanmerking komen moeten gericht zijn op de verbetering van de organisatorische en materiële beveiliging van de woning (artikel 6 §2).
 • De premie wordt niet toegekend voor de installatie van elektronische alarmsystemen.
 • Er wordt een technische en administratieve controle uitgevoerd door een diefstalpreventieadviseur van de dienst Preventie van de gemeente.

Termijn: de aanvraag moet voor 31 december 2020 en uiterlijk drie maanden na de aankoop of de installatie van de bijkomende beveiligingsmiddelen ingediend worden.

Infos: dienst Preventie: 02 737 02 01 – 0497 59 98 33

Dit systeem werd ontwikkeld om de veiligheid van de handelaars te verbeteren en om op een doeltreffende manier de strijd aan te binden met diefstal en agressie waarvan zij nog te vaak het slachtoffer zijn.

Concreet wordt er een camera geïnstalleerd in de handelszaak die voortdurend (24 uur per dag en 365 dagen per jaar) beelden maakt van wat er daar gebeurt. Die informatie (beeld en geluid) kan op elk moment op afstand opgevraagd worden via het internet. Indien nodig worden de beelden en het geluid live doorgestuurd naar de dispatching van de politiezone Mongomery als de SOS-knop op de afstandsbediening wordt ingedrukt.

De gemeente heeft beslist om dat initiatief te steunen door de handelaars die zich willen uitrusten met het systeem een premie toe te kennen. Het premiebedrag bedraagt 50% van de installatiekosten van het basispakket exclusief btw en 50% van de maandelijkse bijdrage exclusief btw gedurende zes maanden.

Om van deze premie te kunnen genieten, moet de handelszaak aan de volgende voorwaarden beantwoorden:

 • op het grondgebied van Etterbeek gelegen zijn;
 • aangesloten zijn op het camerabewakingssysteem Telepolitie Vision (geïnstalleerd door de firma AGMD bvba – Chaussée de Namur 60, 1400 Nijvel – 02 318 50 90 – www.telepolice.be)
 • verplicht het bezoek krijgen van een diefstalpreventieadviseur van de dienst Preventie van de gemeente.

Infos: dienst Preventie: 02 737 02 01 – 0497 59 98 33

Installaties geplaatst in 2018  

Installaties geplaatst in 2019  

Bij de geboorte van een kind kent de gemeente een premie van 25 euro toe. Die premie ontvang je bij de geboorte van elk van je kinderen op voorwaarde dat je op dat moment bent ingeschreven in het bevolkingsregister. De premie wordt ook toegekend wanneer je een kind jonger dan 10 jaar opvangt na ondertekening van een adoptieakte of een pleegvoogdijovereenkomst. Je wordt automatisch op de hoogte gebracht van de mogelijkheid om die premie te genieten en dat binnen twee maanden nadat je je kind hebt ingeschreven in het bevolkingsregister. Je moet de premieaanvraag vervolgens zelf indienen.

Termijn: de aanvraag moet ingediend worden binnen zes maanden nadat je het formulier per post hebt ontvangen.

Infos: dienst Onderwijs: 02 627 24 34

De bedoeling is om het gebruik van herbruikbare luiers aan te moedigen: een goedkoper en vooral milieuvriendelijker alternatief voor de traditionele luiers. Gebruikers hebben de keuze tussen “huren” en “kopen”. In het eerste geval kunnen gebruikers gedurende een maand herbruikbare luiers huren bij een gespecialiseerd bedrijf en dat voor een maximumbedrag van 100 euro. Die “huurpremie” kan ook gecombineerd worden met een “aankooppremie”. In het geval van een aankoop bedraagt het premiebedrag 50% van de facturen met een maximum van 100 euro. De premie wordt slechts een keer toegekend per kind en per gezin, maar kan opnieuw aangevraagd worden bij een nieuwe geboorte.

Termijn: de aanvraag moet ingediend worden voor de tweede verjaardag van het kind.

Infos: dienst Duurzame Ontwikkeling: 02 627 27 73

De premie biedt financiële ondersteuning aan inwoners die een compostrecipiënt willen aankopen. Daarmee kan biologisch afbreekbaar huishoudelijk afval (maaltijdresten, tuinafval, enz.) omgevormd worden tot organisch materiaal boordevol natuurlijke bemestingsmiddelen. Elk gezin dat in de gemeente woont heeft één keer recht op de premie. Die bedraagt 50% van de aankoopprijs van het materiaal (met een maximumbedrag van 50 euro) en wordt volledig uitbetaald in broebelcheques.

Termijn: aanvraag indienen binnen 4 maanden na aankoop van de compostrecipiënt.

Infos: dienst Duurzame Ontwikkeling: 02 627 27 87

 

Voor aankopen tot 31/12/2020

 

Voor aankopen vanaf 01/01/2021

Premie voor een fietsslot:

inwoners aanmoedigen om zich uit te rusten met een kwaliteitsvol slot. Etterbekenaren die onlangs (minder dan drie maanden geleden) een fietsslot hebben aangekocht of van plan zijn om er een te kopen kunnen bij de gemeente een premie aanvragen ter waarde van dertig procent van de kostprijs met een maximum van 50 euro. De enige voorwaarde is dat het een hangslot van goede kwaliteit moet zijn, dat wil zeggen een slot dat voldoet aan de minimumeisen op het vlak van weerstand en doeltreffendheid tegen diefstal.

Premie parkeervoorziening:

voor de inrichting van fietsparkeervoorzieningen in privéruimten die toegankelijk zijn voor het publiek. Elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die een dergelijke voorziening wil plaatsen kan daarvoor een premie krijgen ter waarde van vijftig procent van de aankoopprijs met een maximumbedrag van 1.000 euro.

Délai : aanvraag indienen binnen drie maanden na aankoop van het hangslot of inrichting van de parkeervoorziening

Infos : dienst Preventie: 02 737 02 01 – 0497 59 98 33

Mantelzorgers zijn heel belangrijk om ervoor zorgen dat mensen die hulpbehoevend geworden zijn door een handicap, ziekte, een ongeval of ouderdom thuis kunnen blijven wonen. Familieleden, buren, vrienden… ze leveren grote inspanningen om ervoor te zorgen dat hun dierbaren een zo normaal mogelijk leven kunnen leiden. Als erkenning voor die inzet kent de gemeente voortaan een premie toe aan mantelzorgers.

Het is de bedoeling dat de mantelzorgers zich dankzij die premie af en toe kunnen laten vervangen om zelf eens te ontspannen. Het premiebedrag bedraagt 100 euro en wordt één keer per jaar toegekend aan Etterbekenaren die door hun ziekenfonds erkend worden als mantelzorger.

Infos : dienst Gezondheid: 02 627 23 57

De gemeente Etterbeek heeft een herwaarderingsplan in het leven geroepen voor buurthandelaars en -ambachtslui. Op die manier wil zij de strijd aanbinden met de verdwijning van lokale handelszaken, die bijdragen aan het leven in de wijk.

 

Concreet bestaat het plan uit drie premies die inspelen op verschillende behoeften van de handelaars:

 

 1. “Starter-”premie: die premie is bedoeld voor handelaars of ambachtslui die zich voor het eerst vestigen op het grondgebied van Etterbeek.
 2. “Booster”-premie: die premie is bedoeld voor handelaars en ambachtslui die hun commerciële of ambachtelijke activiteit nieuw leven willen inblazen of willen uitbreiden.
 3. “Upgrader”-premie: die premie is bedoeld voor handelaars en ambachtslui die kleine werkzaamheden of een renovatie uitvoeren om hun zaak op te waarderen.

 

Het bedrag van de premie werd vastgelegd op 60% van het bedrag van het project met een maximum van 1.000 euro per premie. Dat bedrag kan verhoogd worden met 50% (waardoor de premie 1.500 euro bedraagt) als het project bijdraagt aan de ontwikkeling van eerlijke handel of de ontwikkeling van de digitale economie of als de handelaar zich ertoe verbindt om werknemers met een handicap aan te werven.

 

Aangezien het onze bedoeling is om kleine handelaars en ambachtslui te steunen, is de premie enkel bedoeld voor ondernemingen die toegankelijk zijn voor het publiek waar minder dan 10 voltijdse equivalenten tewerkgesteld zijn en die een jaarbalans van minder dan 2 miljoen euro hebben.

 

Opgelet, er wordt slechts één premie per kalenderjaar toegekend.

 

Info: Dienst Middenstand – middenstand@etterbeek.be – 02 627 23 24 of 24 41

 

 

In het kader van haar ondersteuningspolitiek voor lokale artiesten en hulp aan de creativiteit, kent de gemeente Etterbeek een eenmalige premie uit om artiesten en culturele organisaties die in Etterbeek gedomicilieerd of gevestigd zijn te ondersteunen. De premie is bedoeld om de kosten van artistieke creaties te dekken en zo de toegang van cultuur voor iedereen te verhogen. Afhankelijk van of de aanvrager een culturele organisatie met residentiefunctie, een professionele erkende artiest of een andere artiest is varieert het bedrag van deze steun tussen de €250 en de €1000.

 

Info: dienst Nederlandstalige aangelegenheden – 02 627 23 05

 

 

In Brussel vertegenwoordigen eenoudergezinnen ongeveer 25% van alle gezinnen met kinderen. 85% van de gezinshoofden van eenoudergezinnen zijn vrouwen die in isolement leven en 41% van hen leeft onder de armoededrempel. De gemeente wil dat probleem aanpakken met een premie voor eenoudergezinnen.

 

Ouders die een aanvraag doen en beantwoorden aan de inkomenscriteria (maximaal 2.200 euro nette per maand verdienen, vermeerderd met 70 euro per maand per kind ten laste of 140 euro per maand per kind met een handicap ten laste) kunnen gratis een boekje met 12 cheques (ter waarde van 7 euro) krijgen. Elke cheque is geldig voor één uur opvang en geeft toegang tot de databank van erkende babysitters.

 

Hoe de premie krijgen?

 

Vul het aanvraagformulier in en stuur het naar de dienst Beheer van de gemeentelijke premies (primes-premies@etterbeek.be) samen met de volgende documenten:

 

 • een kopie van je identiteitskaart,
 • een kopie van het aanslagbiljet voor het aanslagjaar 2019,
 • een attest van gezinssamenstelling.

 

Info: Dienst Gendergelijkheid en Diversiteit – 02 627 27 54

 

 

 

Document acties

Vorige maand maart 2021 Volgende maand

maart
MaDiWoDoVrZaZo
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Leven te Etterbeek - Officieel gemeentelijk maandblad

test