Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Sections

Andere acties

Opgelet, de gemeente ontvangt enkel nog op afspraak en voor dringende administratieve stappen.

 

Meer info

Andere acties
Bevolking
Gemeentehuis
Benedenverdieping
Oudergemlaan 113
02 627 21 11
02 627 26 10
bevolking@etterbeek.be

  Openingsuren
Maandag 8.00 u.-12.45 u.
Dinsdag

8.00 u.-12.45 u. 

16.00 u.-18.45 u. (behalve in juli en augustus)

Woensdag  8.00 u.-12.45 u.
Donderdag 8.00 u.-12.45 u.
Vrijdag 8.00 u.-12.45 u.
 Tarieven
Eensluidend verklarend afschrift van het origineel € 10
Legalisatie van handtekening € 10
Ouderlijke toestemming € 10
Stamboomonderzoek € 40/uur

Verbintenis tot tenlasteneming korte duur

€ 20
Verbintenis tot tenlasteneming student € 10

Elke inwoner van de gemeente, of die nu Belg of buitenlander is, kan zich bij de dienst Bevolking aanmelden voor de volgende administratieve stappen:

 

In overeenstemming met artikel 8 van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 betreffende de bevolkingsregisters en het vreemdelingenregister spoort het gemeentebestuur de personen op die zonder de aangifte van wijziging van hoofdverblijfplaats afgelegd te hebben die voorzien is in artikel 7 van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 betreffende de bevolkingsregisters en het vreemdelingenregister hun hoofdverblijfplaats in een andere gemeente of in het buitenland hebben gevestigd.

 

Wanneer het onmogelijk blijkt om de nieuwe verblijfplaats van een burger op te sporen beveelt het college van burgemeester en schepenen de a fvoering van ambtswege op basis van een verslag van het onderzoek van de politie waarin vastgesteld wordt dat het onmogelijk is om de nieuwe hoofdverblijfplaats van de betrokkene te bepalen. Het is het college van burgemeester en schepenen dat bevoegd is om over te gaan tot de afvoering van ambtswege van een burger.

 

Wanneer u van ambtswege afgevoerd wordt of op het punt staat van ambtswege afgevoerd te worden, kunt u zich melden bij de dienst Bevolking om informatie te krijgen in verband met uw persoonlijke dossier.

Belgen en buitenlandse onderdanen die houder zijn van de verblijfskaarten E+, F+, C of D kunnen zich melden bij de dienst Bevolking om hun persoonlijke dossier bij te werken als zij een Belgische of gelegaliseerde en vertaalde buitenlandse akte van de burgerlijke stand voorleggen om die te registeren in het rijksregister.

Het eensluidend verklaren van documenten gebeurt door de dienst Bevolking. Daartoe moet u het originele document, de kopie van dat document en het bedrag van 7,50 euro meebrengen (onmiddellijke uitreiking).

 

Als uw eensluidend verklarend afschrift gebruikt moet worden in het buitenland, moet het ondertekend worden door de bevoegde schepen en gelegaliseerd worden door de FOD Buitenlandse Zaken. In dat geval is er een wachttijd van minstens 3 dagen.

 

Opgelet: eensluidend verklarende afschriften van identiteitsdocumenten (behalve voor de aanvraag van de Belgische nationaliteit), akten van de burgerlijke stand en rijbewijzen zijn niet mogelijk.

De dienst Kieszaken is hoofdzakelijk actief tijdens verkiezingsperiodes. Hij houdt zich bezig met de algemene organisatie van verkiezingen in de gemeente: kiezerslijsten voorbereiden, oproepingsbrieven versturen, volmachten uitreiken. De dienst verstrekt ook informatie over de werking van de verkiezingen, vooral over elektronisch stemmen.
 
Binnen enkele maanden, zullen de kiezers uitgenodigd worden om te gaan stemmen. Deze hebben plaats om de 6 jaar. Op 14 oktober 2018, zal u dus kiezen voor een nieuwe gemeenteraad, samengesteld uit 35 gemeenteraadsleden. Deze gemeenteraadsleden zullen alle nodige beslissingen nemen nodig voor het algemeen belang.
 
Plus d'info sur verkiezingen2018.brussels
 

Praktische informatie:

Iedereen kan tijdens zijn leven de dienst Bevolking van zijn gemeente vrijwillig en schriftelijk informeren over zijn laatste wensen inzake de wijze van teraardebestelling of de bestemming van de assen. Het gemeentebestuur registreert die informatie in het rijksregister van natuurlijke personen. Niemand, zelfs niet de echtgenoot, een kind of een ouder, kan zich verzetten tegen de wens van de overledene in die geregistreerde wilsbeschikking.

 

Meer inlichtingen en een model van die verklaring kunt u krijgen bij de dienst Bevolking. Op het moment waarop u uw wilsbeschikking opstelt, kunt u uw wijze van teraardebestelling (begrafenis of crematie) en uw uitvaart kiezen.

 

De wilsbeschikking kan gewijzigd worden zolang de betrokkene in leven is. Ze moet niet vernieuwd worden wanneer u verhuist en biedt de beste garantie dat uw laatste wil gerespecteerd zal worden wanneer u overlijdt.

De dienst Bevolking legaliseert de handtekening van Etterbeekse burgers. De aanvragen moet het document ondertekenen in aanwezigheid van een ambtenaar van de dienst Bevolking, die de handtekening zal legaliseren door ze te vergelijken met die op de identiteitskaart. De kostprijs van een legalisatie van handtekening bedraagt € 10 (onmiddellijke uitreiking).

 

Als het document gebruikt moet worden in het buitenland, moet het ondertekend worden door de bevoegde schepen en gelegaliseerd worden door de FOD Buitenlandse Zaken. In dat geval is er een wachttijd van minstens 3 dagen.

Wij raden u aan om een geschreven toestemming te voorzien als uw kind naar het buitenland reist:

 • alleen,
 • in het gezelschap van een van beide ouders die het ouderlijke gezag uitoefent,
 • in het gezelschap van andere personen dan zijn ouders.

 

Er bestaat geen officieel formulier, noch een Belgische of internationale procedure die de regels vastlegt op het vlak van ouderlijke toestemming voor de reis van minderjarigen. Hier kunt u echter een standaardformulier vinden. Zodra het formulier ingevuld is door een van beide ouders die het ouderlijke gezag uitoefent zal de ambtenaar de handtekening van de ouder legaliseren (kostprijs: € 7,50) door die te vergelijken met de handtekening op de identiteitskaart.

Het begrip “referentieadres” wordt gedefinieerd in artikel 1, §2, alinea 2 van de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters, de identiteitskaarten, de vreemdelingenkaarten en de verblijfsdocumenten en tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een rijksregister van de natuurlijke personen.

 

Onder referentieadres wordt verstaan het adres van ofwel een natuurlijke persoon die is ingeschreven in het bevolkingsregister op de plaats waar hij zijn hoofdverblijfplaats heeft gevestigd, ofwel een rechtspersoon en waar, met de toestemming van deze natuurlijke persoon of deze rechtspersoon, een natuurlijke persoon zonder vaste verblijfplaats is ingeschreven. De mogelijkheid tot inschrijving op een referentieadres is strikt beperkt tot de volgende personen:

 • personen die in een mobiele woning verblijven;
 • personen die bij gebrek aan voldoende bestaansmiddelen geen verblijfplaats (meer) hebben;
 • gedetineerden, met name de Belgen en de vreemdelingen die toegelaten of gemachtigd zijn om langer dan drie maanden in het koninkrijk te verblijven, die niet voldoen aan de voorwaarden voor een tijdelijke afwezigheid op voorwaarde dat ze opgesloten zijn in het land.
 • personen die om beroepsredenen geen hoofdverblijfplaats (meer) hebben voor een maximale duur van één jaar; die tijdsbeperking is niet van toepassing op de gevallen genoemd in het koninklijk besluit van 16 juli 1992 betreffende de bevolkingsregisters, artikel 20, §2.

 

De mogelijkheid om een referentieadres te hebben bij een rechtspersoon is strikt beperkt tot:

 • rondtrekkende bevolkingsgroepen op het adres van een vzw, een stichting of een vennootschap met sociaal oogmerk die al minstens vijf jaar rechtspersoonlijkheid genieten. Die rechtspersonen moeten zich in hun statuten tot doel hebben gesteld onder meer de belangen van een of meer rondtrekkende bevolkingsgroepen te behartigen of te verdedigen;
 • daklozen op het adres van het OCMW van de gemeente waar zij gewoonlijk verblijven.

 

De bepaling van een referentieadres veronderstelt niet alleen het akkoord van de persoon die op dat adres is ingeschreven, maar ook de zekerheid dat die laatste zal tussenkomen om de briefwisseling op te halen en door te sturen naar de geadresseerde. Een “postliggend” adres is dus geen referentieadres. Een gewone postbus in een gebouw waar niemand de eventuele briefwisseling behandelt is dat evenmin.

 

Tot slot is de inschrijving op een referentieadres beperkt tot het adres vermeld in de aanvraag en het akkoord. In geval van adreswijziging van de verstrekker moet een nieuwe aanvraag ingediend worden.

 

De aanwezigheid van de aanvrager en van de persoon die akkoord gaat is verplicht op het moment dat de aanvraag van het referentieadres ingediend wordt.

De dienst Bevolking krijgt regelmatig vragen van inwoners die op zoek zijn naar het nieuwe adres van een oude kennis, buur of familielid. De wet (koninklijk besluit van 16 juli 1992) verbiedt het gemeentebestuur echter om gegevens uit de bevolkingsregisters mee te delen aan privépersonen. Die registers mogen enkel geraadpleegd worden voor intern beheer.

 

Toch kan de dienst Bevolking, met toestemming van de aanvrager, diens gegevens meedelen aan de persoon die hij zoekt, tenminste als de dienst het nieuwe adres kan vinden. De gezochte persoon kan dan zelf beslissen of hij al dan niet contact opneemt met de aanvrager.

 

Andere opzoekingen van gegevens uit het bevolkingsregister worden bezorgd in de vorm van uittreksels of attesten. In dat geval moet de aanvrager in zijn aanvraag de wettelijke of reglementaire bepaling vermelden die erin voorziet of toelaat dat de gemeente deze informatie meedeelt (kostprijs: 40 euro per uur).

 

Zo kunnen personen die aan stamboomonderzoek doen informatie uit de bevolkingsregisters verkrijgen als ze hun aanvraag verantwoorden op grond van een wettelijke of reglementaire bepaling, bijvoorbeeld zoals bij de zoektocht naar erfgenamen. In zo’n geval hebben ze een mandaat nodig van de testamentaire uitvoerder om de gewenste informatie te verkrijgen.

Verbintenis tot tenlasteneming voor een kort verblijf :

Een niet-Europese buitenlandse onderdaan die kort wil verblijven in België (maximaal 90 dagen) moet ten laste genomen worden door een garant. De tenlasteneming moet aanvaard worden door Vreemdelingenzaken of door de Belgische diplomatieke of consulaire post die bevoegd is voor het onderzoek van zijn visumaanvraag.

 

De garant moet zich melden bij de dienst Bevolking om zijn handtekening op het document van tenlasteneming te laten legaliseren.

 

Als u langsgaat op het gemeentehuis, moet u dat document ingevuld meebrengen alsook de som van 20 euro.

 

De bewijzen van inkomsten van de garant van de laatste drie maanden zijn enkel nodig als de buitenlandse onderdaan die ten laste genomen wordt afkomstig is uit een derde land waarvan de onderdanen vrijgesteld zijn van de visumplicht door de lidstaten die het Schengenacquis volledig toepassen. In dat geval vestigen wij uw aandacht op het feit dat de wachttijd voor het gelegaliseerde formulier voor de tenlasteneming 4 tot 8 weken bedraagt.

 

Alles wat de garant moet weten voor hij zich hiertoe verbindt, wordt uitgelegd in dit document

 

Verbintenis tot tenlasteneming van studenten :

Elke persoon die voldoende middelen heeft om de kosten te dragen voor de gezondheidszorg, het verblijf, de studies en de repatriëring van een niet-Europese student gedurende een academiejaar of de volledige duur van de studies kan een verbintenis tot tenlasteneming onderschrijven.

 

De garant moet zich melden bij de dienst Bevolking om zijn handtekening op document van tenlasteneming voor studenten te laten legaliseren.

 

Als u langsgaat op het gemeentehuis, moet u dat document ingevuld meebrengen alsook de som van 10 euro.

Volgens de wet van 13 juni 1986 betreffende het afstaan van organen mogen organen en weefsels die bedoeld zijn voor transplantatie weggenomen worden bij elke Belg die in België gedomicilieerd is alsook bij vreemdeling die sinds meer dan zes maanden in België gedomicilieerd zijn behalve indien er formeel bezwaar gemaakt werd tegen het wegnemen.

 

Dat betekent dat elke persoon die zich bij leven niet verzet heeft tegen deze wet verondersteld wordt ermee akkoord te gaan dat zijn organen na zijn dood weggenomen worden. Samengevat voorziet de wet drie mogelijkheden:

 • U gaat akkoord met de wet. U kunt een document of een donorkaart bij u hebben: die hebben geen enkele wettelijke waarde, maar vergemakkelijken de dialoog tussen de arts en de familie van de kandidaat-donor die een dergelijk document op zak heeft. Het is echter wenselijk om uw familie te informeren over uw standpunt ten opzichte van orgaandonatie. De familieleden in de eerste graad en de echtgenoot/echtgenote kunnen zich immers verzetten tegen de orgaandonatie.
 • U wenst uw uitdrukkelijke wil om uw organen te doneren kenbaar te maken. U moet zich melden bij de dienst Bevolking van uw gemeentebestuur om een formulier in te vullen waarin vastgelegd wordt dat u na uw overlijden orgaandonor wilt zijn. De familieleden in de eerste graad en de echtgenoot/echtgenote zullen zich niet kunnen verzetten tegen de orgaandonatie.
 • U verzet zich tegen orgaandonatie. U moet zich melden bij de dienst Bevolking van uw gemeentebestuur om een formulier in te vullen waarin vastgelegd wordt dat u zich verzet tegen het wegnemen van organen na uw overlijden. Uw wens wordt doorgegeven aan een centrale gegevensbank op het ministerie van Volksgezondheid (nationaal register). Dat register moet verplicht geraadpleegd worden wanneer overwogen wordt om organen of weefsels weg te nemen.

Een tijdelijke afwezigheid wordt gedefinieerd als “het feit niet effectief te verblijven op zijn hoofdverblijfplaats tijdens een bepaalde periode, waarbij er voldoende belangen behouden worden die aantonen dat de re-integratie in de hoofdverblijfplaats op elk moment mogelijk is”.

 

De tijdelijke afwezigheid moet de volgende kenmerken vertonen:

 • een hoofdverblijfplaats behouden waarnaar op elk moment teruggekeerd kan worden;
 • met voldoende belangen, met name hetzij een leegstaande woning die voldoende uitgerust en bemeubeld is om er effectief te kunnen wonen, hetzij een woning die bewoond wordt door leden van het gezin. Het moet uiteraard gaan over een of meerdere leden van het gezin die nog steeds in de woning verblijven bij het begin van de tijdelijke afwezigheid;
 • de afwezigheid mag niet van onbepaalde duur zijn, maar moet absoluut tijdelijk zijn. Zo niet, dan zal de persoon afgevoerd worden uit de bevolkingsregisters.

 

Het heeft weinig belang te weten of de afwezige persoon eigenaar of huurder is van zijn hoofdverblijfplaats of er gewoonweg over kan beschikken: het is voldoende dat de re-integratie onmiddellijk mogelijk is.

 

De burger heeft de mogelijkheid om elke tijdelijke afwezigheid van meer dan drie maanden aan te geven bij de dienst Bevolking. Een tijdelijke afwezigheid mag niet langer dan een jaar duren. Ze kan echter een keer verlengd worden, wat uiteindelijk neerkomst opeen tijdelijke afwezigheid van twee jaar. De burger die de tijdelijke afwezigheid wil verlengen met een jaar moet een tweede verklaring afleggen bij de dienst Bevolking. Zo niet, dan loopt die persoon het risico afgevoerd te worden uit de bevolkingsregisters.

 

De tijdelijke afwezigheid eindigt:

 • als de grond van de afwezigheid niet langer bestaat;
 • als de hoofdverblijfplaats bezet wordt door nieuwe bewoners;
 • in geval van een duidelijke breuk met de familie van de betrokkene – schriftelijke verklaring door de referentiepersoon van het gezin;
 • zodra de betrokkene aangeeft dat hij zijn hoofdverblijfplaats opnieuw op dat adres heeft;
 • wanneer de verlenging van de afwezigheid niet gemeld wordt;
 • wanneer de betrokkene een aanvraag indient om effectief ingeschreven te worden op het adres waar hij verblijft of wanneer hij een afvoering naar het buitenland aanvraagt;
 • als de gemeente over geen enkele informatie beschikt in verband met de (nieuwe) hoofdverblijfplaats van de betrokkene, dan start zij de procedure op om hem van ambtswege af te voeren.

 

Wanneer vastgesteld wordt dat een burgerlijk regelmatig een tijdelijke afwezigheid inroept, is het in elk geval aangewezen om te controleren of de betrokkene nog steeds zijn hoofdverblijfplaats in de gemeente heeft.

Controle:

De Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) kan een werkzoekende die in Etterbeek gedomicilieerd is per brief vragen om zich persoonlijk te melden bij zijn gemeentebestuur zodat het gemeentebestuur zijn verblijfplaats in België kan controleren.

Daartoe moet de werkzoekende zich aanmelden bij de dienst Bevolking om zijn formulier te laten invullen.

 

Deeltijdse werknemers:

De deeltijdse werknemer die in Etterbeek gedomicilieerd is en een inkomensgarantie-uitkering krijgt moet zijn controleformulier (C3) geldig laten verklaren. Dat gebeurt op de dienst Bevolking.

Elke burger die ingeschreven is in Etterbeek kan bij de dienst Bevolking een wilsverklaring inzake euthanasie laten registreren ingeval hij zijn wil zelf niet meer kan uiten of hij zich in een toestand zou bevinden waarin euthanasie eventueel toegepast zou kunnen worden in uitvoering van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie.

De wettelijke en reglementaire bepalingen voorzien dat de wilsverklaringen inzake euthanasie ingediend worden bij het gemeentebestuur van de woonplaats van de persoon waarop ze betrekking hebben.

 

Via de applicatie “Euthanasie” kan de gemeenteambtenaar via het internet en via een beveiligde toegang de wilsverklaringen inzake euthanasie rechtstreeks ingeven. Bij het registreren zal de coherentie van de informatie gecontroleerd worden op basis van het rijksregister van de natuurlijke personen, waarbij de privacy beschermd wordt. Hij krijgt vervolgens online de ontvangstmelding van de verklaring, die hij enkel nog moet afdrukken en ter ondertekening voorleggen aan de persoon die de verklaring aflegt. De verklaring kan op elk moment herzien of ingetrokken worden. De geldigheidsduur van de verklaring bedraagt op dit moment vijf jaar. Na afloop van die vijf jaar moet de verklaring opnieuw bevestigd worden door de persoon die de verklaring aflegt. Zo niet, dan zal de verklaring uit de database geschrapt worden.

 

Met vragen in verband met de toegang tot en het gebruik van de toepassing kunt u terecht bij het contactcenter op het nummer 02 788 51 59 of via e-mail naar contactcenter@eranova.fgov.be.

 

Meer informtie in deze brochure

 

Document acties

Vorige maand januari 2021 Volgende maand

januari
MaDiWoDoVrZaZo
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Leven te Etterbeek - Officieel gemeentelijk maandblad

test