Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Sections

Etterbeekse adviesraad voor duurzame ontwikkeling

Hoofdstuk 1: Algemene bepaling

Art 1. Voor de toepassing van dit reglement wordt de hierna volgende terminologie als volgt verstaan:

 • “het college”: het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Etterbeek ;
 • “de raad”: de Etterbeekse Adviesraad voor Duurzame Ontwikkeling ;
 • “de administratie”: de administratieve diensten van de gemeente Etterbeek ;
 • “de initiatiefnemende overheid”: het college van burgemeester en schepenen en de gemeenteraad;
 • “de DO-ambassadeurs”: de burgers en vertegenwoordigers van verenigingen die lid zijn van de Duurzame Ontwikkelingswerkgroepen;
 • “Duurzame ontwikkeling”: een globale ontwikkeling, die tegelijkertijd rekening houdt met verschillende dimensies :
 • economische ontwikkeling
 • milieuevenwicht
 • sociaal en cultureel welzijn
 • andere volkeren elders in de wereld (internationale solidariteit tussen noord en zuid)
 • verschillende generaties, jong en oud, nu en in de toekomst (solidariteit tussen generaties)
 • een zo participatief mogelijke aanpak

 

Hoofdstuk 2: Oprichting en opdrachten

Art 2. De gemeenteraad van Etterbeek richt een ‘Adviesraad voor Duurzame Ontwikkeling’ op.
De doelstelling van deze raad bestaat erin voorstellen te formuleren voor het bevorderen en het ontwikkelen van een globaal en transversaal beleid rond duurzame ontwikkeling in de gemeente. De adviesraad moet er vooral voor zorgen dat alle dimensies van D.O. op een evenwichtige manier aandacht krijgen en aan bod komen.
Art 3. Op eigen initiatief of verzoek van de gemeenteraad of het college verschaft de adviesraad adviezen en formuleert hij voorstellen onder de vorm van aanbevelingen aan de gemeentelijke overheden.
Art 4. De raad speelt een adviserende rol; de beslissingsbevoegdheid berust bij de gemeenteraad en/of bij het college van burgemeester en schepenen.

Hoofdstuk 3: Samenstelling van de raad

Art 5. De leden van de raad worden benoemd door de gemeenteraad voor een periode van 2 jaar.
Art 6. De raad omvat minstens 14 en maximum 28 leden.
De raad is samengesteld uit drie categorieën van leden:

 • Maximaal zeven leden die de inrichtende macht vertegenwoordigen;
 • leden die verenigingen vertegenwoordigen die op het grondgebied van Etterbeek de belangen van Duurzame Ontwikkeling behartigen;
 • Etterbeekse burgers die een bijzonder belang hechten aan de Duurzame Ontwikkeling.

De leden van de raad zijn bij voorkeur Etterbekenaars of personen die in Etterbeek hun hoofdactiviteit uitoefenen.
Maximaal twee derden van de leden van de raad zijn van hetzelfde geslacht. Indien er minder vrouwelijke of mannelijke kandidaturen zijn dan voorziene posten, mag de gemeenteraad leden benoemen die niet aan de voorgeschreven m/v-verhouding voldoen.
Art 7. De vertegenwoordigers van het gemeentebestuur en het collegelid dat bevoegd is voor Duurzame Ontwikkeling worden uitgenodigd op de vergaderingen van de raad.
Art 8. De kandidaat-leden worden uitgenodigd om zich bekend te maken door middel van een brief gericht aan het college van burgemeester en schepenen. In de brief dienen de kandidaturen hun bekwaamheden en/of hun beroep vermelden, evenals hun lidmaatschap van een vereniging die zich inzet voor Duurzame Ontwikkeling (indien van toepassing) en hun persoonlijke motivatie.
De selectie van de kandidaturen gebeurt door de gemeenteraad door middel van een met redenen omkleed besluit.
Art 9. Ieder lid is vrij om ontslag te nemen uit de raad. Het ontslag word schriftelijk betekend aan het college van burgemeester en schepenen. Vervolgens zal de gemeenteraad akte nemen van het ontslag en het bevestigen.
Art 10. De raadsleden die op een gegeven ogenblik niet meer zouden voldoen aan één van de voorwaarden van het huidig reglement of raadsleden die op twee achtereenvolgende vergaderingen niet aanwezig waren zonder de gemeentelijke autoriteit hiervan vooraf en schriftelijk te hebben verwittigd zullen beschouwd worden als aftredend, uitgezonderd in geval van overmacht. Indien deze leden zich onthouden of weigeren vrijwillig ontslag te nemen, zal het ontslag van ambtswege uitgesproken worden door de gemeenteraad.
Art 11.  Raadsleden die door hun/haar eigen schuld nalaten hun plichten tegenover de raad te vervullen of niet langer waardig zijn om lid van de raad te zijn, kunnen door de gemeenteraad afgezet worden. De betrokkene krijgt evenwel vooraf de toelating om zich te verdedigen.
Art 12. In geval van overlijden, ontslag of afzetting van een lid zal de gemeenteraad eventueel overgaan tot zijn/haar vervanging. Een lid van de Raad dat benoemd wordt als plaatsvervanger dient het mandaat van zijn/haar voorganger te beëindigen.
Art 13. De Adviesraad duidt in het begin van het mandaat een voorzitter en een ondervoorzitter aan en dit voor de duur van het mandaat van de Raad.

 

Hoofdstuk 4: Werking van de adviesraad

Art 14. De voorzitter of vice-voorzitter roept de leden van de adviesraad samen zo vaak als hij het wenst en minstens 3 maal per jaar. Hij is ertoe gehouden de raad samen te roepen als minstens één derde van de leden van de raad hierom verzoekt.
Art 15. Alle schepenen en gemeenteraadsleden worden uitgenodigd om de vergaderingen van de raad bij te wonen. Bovendien zal de adviesraad er de aandacht van de leden van de raad op vestigen telkens als onderwerpen uit hun bevoegdheidsdomein op de bijeenkomsten van de adviesraad ter sprake komen.
Gemeenteraadsleden die regelmatig op de hoogte gebracht willen worden van de werkzaamheden van de raad worden verzocht om dit schriftelijk te melden aan de dienst Duurzame Ontwikkeling, die instaat voor het beheer van de vergaderingen. Zij zullen de verslagen van de vergaderingen en documenten ontvangen die verstuurd worden naar de leden in het kader van de activiteiten van de raad.
Art 16. De oproeping gebeurt minstens vijf dagen vóór de datum van de vergadering, behalve in geval van hoogdringendheid.
Art 17. De Raad kan slechts een geldig advies uitbrengen indien de meerderheid van de leden aanwezig is op de vergadering, behalve bij de goedkeuring van de toekenning van de subsidies inzake duurzame ontwikkeling. Wegens redenen met betrekking tot de termijn en de begroting kan deze namelijk niet uitgesteld worden tot een latere zitting.
Art 18. Alle beslissingen worden genomen bij meerderheid van stemmen van de aanwezige leden. In geval van gelijkheid van stemmen wordt de voorgestelde beslissing afgewezen.
Art 19. De dienst Duurzame Ontwikkeling neemt het secretariaat van de raad waar. De dienst Duurzame Ontwikkeling verzorgt de oproepingen en stelt de verslagen van de vergaderingen op. Een afschrift van het verslag wordt bezorgd aan de leden van het college.
Art 20 . De deelname aan de raad gebeurt op vrijwillige basis. Geen enkele financiële tussenkomst of tegemoetkoming is toegestaan.

 

[Aldus beslist in openbare zitting van de gemeenteraad te Etterbeek op 29.04.2013.]

Document acties

Vorige maand maart 2021 Volgende maand

maart
MaDiWoDoVrZaZo
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Leven te Etterbeek - Officieel gemeentelijk maandblad

test