Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Sections

Adviesraad voor Gelijkheid Vrouwen – Mannen (ARGVM)

Intern Reglement van de Adviesraad voor Gelijkheid Vrouwen – Mannen (ARGVM)

Hoofdstuk 1 : Oprichting en missies

Art. 1 De Gemeenteraad van Etterbeek heeft een “Adviesraad voor de Gelijkheid Vrouwen-Mannen” opgericht. Deze raad heeft tot doel om bij te dragen tot de toepassing van het “Europese Charter voor de gelijkheid tussen vrouwen in mannen op plaatselijk vlak”, dat unaniem aangenomen werd door de Gemeenteraad van Etterbeek op 1 maart 2010.

Art 2. Op initiatief of op vraag van de Gemeenteraad of van het College brengt de Adviesraad adviezen uit en doet hij voorstellen in de vorm van aanbevelingen aan de gemeentelijke overheid.

Art 3. De Raad heeft een adviserende rol : de beslissende macht behoort uitsluitend toe aan het College en de Gemeenteraad.

Hoofdstuk 2 : Samenstelling

Art 4. De leden van de Adviesraad worden aangesteld door de Gemeenteraad op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen voor een duur van 3 jaar. Dit mandaat loopt in elk geval af op het moment dat een nieuwe gemeenteraad zijn intrede doet.

Art 5. De Raad staat open voor :

-  Leden afkomstig uit de verschillende politieke fracties die zetelen in de Gemeenteraad.
- Leden van verenigingen die actief zijn op het vlak van gelijkheid tussen de geslachten en gevestigd zijn op het grondgebied van de Gemeente.
- Inwoners van Etterbeek die een bijzondere belangstelling hebben voor gelijkheidsproblemen.

Maximum twee-derde van de leden van de Adviesraad voor Gelijkheid Vrouwen-Mannen mogen van hetzelfde geslacht zijn.

Art 6. Het Collegelid dat Gelijkheid Vrouwen-Mannen als bevoegdheid heeft evenals de medewerkers van de dienst nemen ambtshalve deel aan de vergaderingen van de raad.

Art 7. De kandidaat-leden voor de Adviesraad worden opgeroepen om zich per brief aan het College van Burgemeester en Schepenen kenbaar te maken. De kandidaturen moeten de bekwaamheden en/of het beroep van de kandidaat, zijn/haar eventuele betrokkenheid bij een vereniging die belangen heeft op het vlak van de gelijkheid tussen de geslachten evenals zijn/haar persoonlijke motivatie.

Art 8. Elk lid is vrij om uit de Raad te treden. Het ontslag dient schriftelijk overgemaakt te worden aan het College van Burgemeester en Schepenen waarna deze hier akte van neemt en het ontslag bevestigt.

Art 9. De leden die niet voldoen aan een van de voorwaarden van onderhavig reglement of die twee opeenvolgende zittingen afwezig waren zonder de gemeentelijke overheid hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht te hebben zullen beschouwd worden als ontslagnemend. Indien zij er zich van onthouden of weigeren om hun ontslag vrijwillig in te dienen, dan zal dit ambtshalve uitgesproken worden door de Gemeenteraad. 

Art 10.  Elk lid dat door eigen fout verzaakt aan de verplichtingen tegenover de Raad of zich onwaardig maakt om er deel van uit te maken kan uit de raad gezet worden door de Gemeenteraad. De betrokkene zal voorafgaandelijk de toelating krijgen om zich te verdedigen voor de Gemeenteraad. 

Art 11. In geval van overlijden, ontslag of uitzetting van een lid zal de Gemeenteraad eventueel overgaan tot de vervanging van de betrokkene. Het ter vervanging aangestelde lid zal dan het mandaat uitzitten van diegene die hij/zij vervangt.

Art 12.  De Adviesraad benoemt aan het begin van het mandaat een raadslid dat het voorzitterschap uitoefenen zal voor een duur van drie jaar. Het mandaat loopt in elk geval ten einde op het moment dat de nieuwe Gemeenteraad geïnstalleerd wordt.


Hoofdstuk 3 : Werking

Art 13. Het tot Voorzitter/Voorzitster  benoemde raadslid roept de Raad zoveel samen als hij/zij dit nodig acht en dit minstens drie maal per jaar. Hij/zij is verplicht om de vergadering uit te stellen indien minstens een derde van de leden hem hierom verzoeken.

Art 14. Alle Gemeenteraadsleden en de leden van het College worden uitgenodigd om de vergaderingen van de Raad bij te wonen. Bovendien zullen de leden van het College er telkens op gewezen worden wanneer de agenda punten bevat die betrekking hebben op de bevoegdheden van de raad.
De Gemeenteraadsleden en de leden van het College die regelmatig op de hoogte gehouden wensen te worden van de activiteiten van de Raad worden uitgenodigd om de Voorzitter/voorzitster hiervan schriftelijk op de hoogte te brengen.

In dit geval zullen de verslagen van de vergaderingen en de documenten die verzonden werden naar de leden aan hen overgemaakt worden. 

Art 15. De oproepingsbrieven en de agenda zullen minstens 5 werkdagen voor de datum van de vergadering verzonden worden, behalve in dringende gevallen.

Art 16. De raad kan enkel advies uitbrengen indien de meerderheid van de leden aanwezig zijn.

Art 17. Alle aanbevelingen die uitgaan van de Adviesraad worden bij meerderheid van de stemmen van de leden beslist. Bij een gelijk aantal stemmen zal de gestemde aanbeveling verworpen worden.

Art 18. Het secretariaat wordt verzorgd door de dienst Gelijkheid Vrouwen-Mannen. Deze stelt de oproepingsbrieven en de verslagen voor elke vergadering op en verstuurt een kopie naar de leden van het College.

Art 19. De deelname aan de Adviesraad gebeurt op vrijwillige basis. Er wordt geen enkele financiële vergoeding toegekend.

Document acties

Vorige maand januari 2021 Volgende maand

januari
MaDiWoDoVrZaZo
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Leven te Etterbeek - Officieel gemeentelijk maandblad

test