Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Sections

Wie beslist wat?

Wie doet wat in Etterbeek ?

De Gemeente is het bestuursniveau dat het dichtst bij de burger staat. Zij beschikt over een waaier van bevoegdheden. Dit belangrijke democratische orgaan bestaat uit drie afzonderlijke instellingen:

Men kan stellen dat de Burgemeester en zijn College de ‘regering’ van de gemeente vormen, terwijl de Raad als ‘parlement’ fungeert. De Gemeenteraad is samengesteld uit mandatarissen die verkozen worden door de inwoners van de gemeente tijdens de gemeentelijke verkiezingen die elke 6 jaar plaatsvinden.

Naast deze drie organen kan men voor de volledigheid nog een vierde instantie opsommen, die echter geen politieke macht heeft: het Gemeentebestuur. Deze instelling omvat alle gemeentelijke diensten die belast zijn met de uitvoering van de beslissingen die genomen worden door het College.

De Gemeente en haar bevoegdheden

De Gemeente heeft bevoegdheden op twee domeinen:

  • Zij kan optreden op alle domeinen die betrekking hebben op het “Gemeentelijk belang”.
  • Onder toezicht van de hogere overheden (bijv. het Brussels Hoofdstedelijk Gewest of de Federale Staat) voert zij de taken uit die deze haar opdragen.


De bevoegdheden uitgaande van het Gemeentelijk belang :

Alles wat te maken heeft met het collectieve welzijn van haar inwoners, heeft betrekking op het belang van de Gemeente. Het begrip collectief welzijn kan in de ruime zin begrepen worden en wordt nergens nader omschreven. Zo is de Gemeente bevoegd inzake openbare werken, huisvesting, onderwijs, werkgelegenheid, sociale dienstverlening, milieuaangelegenheden…maar ook het innen van belastingen. In feite mag een Gemeente, die haar bevoegdheden uitoefent – in dit geval onder toezicht van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - alles ondernemen, behalve datgene wat haar uitdrukkelijk verboden wordt.


De taken gedelegeerd door de hogere machten :

Wanneer u uw identiteitskaart of paspoort komt afhalen op het Gemeentebestuur, wanneer u een geboorte of een overlijden komt aangeven, maakt u gebruik van diensten waarvan de uitvoering toevertrouwd is aan de Gemeente door hogere overheden zoals het Gewest of de Federale Regering. Een van de belangrijkste taken is het bewaren van de openbare orde onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid van de Burgemeester. Andere taken zijn het beheer van de burgerlijke stand en het bijhouden van het bevolkingsregister.
 

Het toezicht van de hogere machten :

De Gemeente oefent haar bevoegdheden uit onder toezicht van de hogere machten, voornamelijk die van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Dit toezicht vertaalt zich in een bevoegdheid tot goedkeuring, opschorting, of vernietiging van beslissingen die genomen worden door de Gemeente.

De Gemeentelijke verkiezingen

Tijdens de Gemeentelijke verkiezingen worden op basis van een proportionele verkiezing de politieke mandatarissen gekozen die zullen zetelen in de Gemeenteraad. Deze verkiezingen worden elke zes jaar gehouden. De volgende verkiezingen vinden plaats in 2012. 

Wie mag stemmen ?

Alle Belgische burgers en de burgers van een lidstaat van de Europese Unie die ouder zijn dan 18 jaar hebben het recht op te stemmen bij de gemeentelijke verkiezingen indien zij genieten van hun civiele en politieke rechten. De burgers die afkomstig zijn van een lidstaat van de Europese Unie en wensen deel te nemen aan de verkiezingen, moeten dit aangeven op het bestuur van de gemeente waar zij verblijven. De burgers uit een land buiten de Europese Unie hebben eveneens stemrecht bij de gemeentelijke verkiezingen, onder dezelfde voorwaarden als de Europeanen. De enige bijkomende voorwaarde is dat deze mensen reeds 5 jaar wettelijk en ononderbroken in België moeten verblijven.

Wie kan zich verkiesbaar stellen ?

Iedereen die mag stemmen op gemeentelijk niveau heeft het recht om verkozen te worden tot Gemeenteraadslid. De burgers van een lidstaat van de Europese Unie hebben dus ook de mogelijkheid om verkozen te worden tot Gemeenteraadslid of Schepen. Het ambt van Burgemeester kan echter enkel bekleed worden door burgers met de Belgische nationaliteit.  

Inrichting van de verkiezingen

Voor meer praktische informatie over de verkiezingen (verplichtingen, oproeping, volmacht, aanwijzing van voorzitter en bijzitters…).

De Gemeenteraad

De Gemeenteraad is de wetgevende vergadering van de Gemeente. Op deze vergadering komen de mandatarissen bijeen die verkozen werden op de Gemeentelijke verkiezingen. De Gemeenteraadsleden stemmen over reglementen, deliberaties en Gemeentelijke besluiten. Zij verkiezen tevens de schepenen die samen met de Burgemeester het College van Burgemeester en Schepenen vormen. Het aantal Gemeenteraadsleden wordt vastgelegd op basis van het aantal inwoners. Op dit moment zijn er 35 Gemeenteraadsleden in Etterbeek op een totaal van ongeveer 45.000 inwoners. De organisatie van de Gemeenteraad verloopt volgens precieze regels. De raad komt minstens 10 keer per jaar (elke maand behalve in juli en augustus) bijeen onder het voorzitterschap van de Burgemeester, maar kan verder zo vaak vergaderen als zijn bevoegdheden dit vereisen. In Etterbeek vindt de Gemeenteraad steeds op een maandag plaats. De locatie, de dag, het uur, evenals de agenda van de Gemeenteraadszittingen moeten openbaar gemaakt worden via affichering aan het Gemeentehuis. De agenda wordt vastgelegd door het College van Burgemeester en Schepenen, maar elk ander Gemeenteraadslid heeft de mogelijkheid om hierin een bijkomend agendapunt te laten opnemen. Er wordt gestemd met absolute meerderheid. Om een beslissing op een geldige wijze te kunnen goedkeuren, moet echter wel een meerderheid van de Gemeenteraadsleden aanwezig zijn.


De Gemeenteraadszittingen zijn openbaar. Elke burger heeft het recht deze bij te wonen. Hij kan er niet aan deelnemen, behalve wanneer in het geval van een interpellatie. Bepaalde punten worden echter krachtens de wet behandeld achter gesloten deuren.

Voor meer informatie kan u de volgende pagina’s bekijken :

De Burgemeester

De Burgemeester wordt in het algemeen gekozen uit de Gemeenteraadsleden door de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op bevoegdheid van de minister van Binnenlandse Zaken.

Hij heeft talrijke taken :

  • Hij zit de Gemeenteraad en het College van Burgemeester en Schepenen voor;
  • Hij ondertekent de reglementen en verordeningen van de Raad en het College van Burgemeester en Schepenen, de publicaties, de aktes, en de officiële briefwisseling van de Gemeente ;
  • Hij is de afgevaardigde van het centrale gezag op lokaal niveau en is als dusdanig verantwoordelijk voor de uitvoering van de wetten.
  • Hij is officier van de Burgerlijke Stand (behalve wanneer deze taak gedelegeerd wordt, zoals dit het geval is in Etterbeek) en ziet erop toe dat het register correct wordt bijgehouden
  • Hij verzorgt de taken van bestuurlijke politie en staat aan het hoofd van de politiediensten.

De Burgemeester beschikt over een eigen kabinet dat hem bijstaat in het beheer van deze taken.

Het College van Burgemeester en Schepenen

Als volwaardige regering van de Gemeente oefent het College haar taken uit op collectieve wijze. Dit komt erop neer dat elk lid hoofdelijk aansprakelijk is voor de beslissingen en akten die uitgevaardigd worden door het College. Dit orgaan kan echter ook de voorbereiding van een bepaald dossier overlaten aan één of meerdere Schepenen.De schepenen worden gekozen uit de leden van de Gemeenteraad. Hun aantal, in tegenstelling tot de Gemeenteraadsleden, wordt vastgelegd in functie van het gewicht van het bevolkingsaantal. De Gemeente Etterbeek telt 8 schepenen en de Burgemeester (die ook bepaalde bevoegdheden uitoefent). Het College komt eenmaal per week samen in het Gemeentehuis. Haar zittingen zijn niet openbaar. Zij worden bijgewoond door de Gemeentesecretaris (de hoogste ambtenaar van het Gemeentebestuur). De Gemeentesecretaris ziet toe op de voorbereiding van de dossiers die voorgelegd worden aan het College. Daarnaast waakt hij erover dat de beslissingen van het College worden opgetekend en correct uitgevoerd worden door de diensten van het Gemeentebestuur.

Document acties

Vorige maand januari 2021 Volgende maand

januari
MaDiWoDoVrZaZo
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Leven te Etterbeek - Officieel gemeentelijk maandblad

test